ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนวัดสุทธจินดา ตั้งอยู่เลขที่ 774/1 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทสามัญ (โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา) ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527

          ปีพ.ศ. 2527 เปิดการสอนครั้งแรกในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 โดยมีนายสุพรรณ เวชวัฒน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางอรวรรณ สุวรรณพงศ์ เป็นครูใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ใช้อาคารตึก 2 ชั้น 1 หลัง เป็นอาคารเรียน และอาคารประกอบ 1 หลัง เป็นที่สำหรับรับประทานอาหารของครูและนักเรียน

          ปี พ.ศ. 2532 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ตามหนังสืออนุญาตที่ 4/2532 ได้โอนโรงเรียนให้กับทางวัดสุทธจินดา ซึ่งอยู่ในอุปถัมภ์ของสุทธิจินดาราชสีมามูลนิธิ โดยมีพระพิศาลสุธี (ปัจจุบันคือพระธรรมโสภณ) เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

          ปี พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2534 ตามหนังสืออนุญาตที่ 1/2534 สุทธจินดาราชสีมามูลนิธิได้โอนโรงเรียนให้กับทางวัดสุทธจินดา โดยมีพระราชพิศาลสุธี (พระธรรมโสภณ) เป็นผู้รับใบอนุญาต และเปิดสอนระดับประถมศึกษา

          ปี พ.ศ. 2542 - 2544 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ตามหนังสืออนุญาตที่ นม 094/2542 และตามหนังสืออนุญาตที่ นม 346/2544 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนได้มีการพัฒนาตามลำดับ

          ปี พ.ศ. 2547 – 2558 ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ระดับอนุบาล 1-3 ระดับประถมศึกษา 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ทั้งบรรพชิตและฆราวาส) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (เฉพาะบรรพชิต) โดยมีพระธรรมโสภณ เป็นผู้รับใบอนุญาต พระวินัยโมลี เป็นผู้จัดการโรงเรียนและนางเอมอร พุทธจันทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ระดับอนุบาล 1 – 3 ระดับประถมศึกษา 1 – 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ทั้งบรรพชิตและฎราวาส) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (เฉพาะบรรพชิต) โดยมีพระธรรมโสภณ เป็นผู้รับใบอนุญาต พระอุดมธีรคุณ เป็นผู้จัดการโรงเรยีน และนางเอมอร พุทธจันทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พระอุดมธีรคุณ

ผู้จัดการโรงเรียน

การรับสมัครนักเรียน

KON KUNG เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนวัดสุทธจินดา