วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ที่ดีงามและมีพลานามัยที่สมบูรณ์และเหมาะสมกับวัย มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้

 

  พันธกิจ ( MISSION)

 

1. ยกระดับคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอน

2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

4. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร

พระอุดมธีรคุณ

ผู้จัดการโรงเรียน

การรับสมัครนักเรียน

KON KUNG เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนวัดสุทธจินดา