ครูสุกรรญา พึงพะลัย วิชาสังคมศึกษา

    ม.1/1    ม.2/1    ม.3/1

 

ครูยงวิทย์ ศรีเพชร วิชาโทคโนโลยี

    ม.1/1     ม.4/1

 

ครูจักรพันธ์ กระแสจันทร์

     วิชาคอมสร้างสรรค์ ม.1/2    ม.1/3     

     วิชาเทคโนโลยี     ม.2/1    ม.3/1

พระอุดมธีรคุณ

ผู้จัดการโรงเรียน

การรับสมัครนักเรียน

KON KUNG เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนวัดสุทธจินดา